Dňa 10.12.2018 zasadal výbor SAST v Bardejove na svojom riadnom zasadaní, kde prerokoval tento program.

1./ Príprava Konferencie SAST a vyhodnotenie najlepších športovcov SAST za rok 2018.

2./ Zrušenie spolupráce s federáciou GPC a nadviazanie spolupráce s federáciou XPC .

3./ Príprava semináru rozhodcov registrovaných v SAST.

4./ Kalendár súťaží pre rok 2019 a monitorovanie pripravenosti klubu Liptovský Hrádok pred                                                                                     organizáciou M SR .

5./ Informácia prezidenta SAST o stave sporu vedeného medzi SAST a členom SAST Jánom Matejom

6./ Záver

 

          Informácie zo zasadnutí výboru SAST doteraz neboli obvyklé. Zastávali sme názor , že konferencia SAST 1x ročne postačí na to , aby členovia SAST boli dostatočne informovaní o dianí vo vnútri asociácie, a tiež,  aby mali dostatočne široký priestor na vyjadrenie postrehov, názorov, návrhov a riešení na zlepšenie a skvalitnenie činnosti asociácie.

          Na základe vývoja posledných udalostí sme sa rozhodli , že budeme informovať našich členov priebežne , aby sme zabránili dezinformáciám ktorým sú vystavení naši členovia , priaznivci , ale aj celá trojbojárska verejnosť z rôznych zdrojov. Tieto informácie sú zámerne šírené bývalými členmi SAST , bývalým prezidentom SAST   , ale i niektorými členmi SAST.

Keďže sa na nás obracajú členovia a priaznivci, ktorí sú konfrontovaní s dezinterpretačnou kampaňou týchto osôb o konci SAST, rozhodli sme sa, že tieto veci uvedieme do správnej polohy.

         SAST je veľmi silnou , významnou a úspešnou športovou značkou , ktorá zastrešuje mnoho silovo trojbojárskych športových oddielov z celej krajiny.  Pre členov výboru SAST je veľkým záväzkom dôvera našich členov, zároveň je  silným impulzom na to , aby sme pokračovali a zlepšovali činnosť asociácie a pozdvihli ju na ešte vyššiu úroveň.

Sila našej asociácie sa prejavuje v počte nominovaných pretekárov na jednotlivé svetové podujatia , ktoré zvykneme obsadzovať štatisticky najväčším počtom pretekárov. O kvalite našej práce svedčia aj umiestnenia z jednotlivých pretekov ,  kde pravidelne patríme medzi najlepšie umiestňované krajiny.

Prínos pre federáciu GPC bol naozaj skutočne pozoruhodný .  Prestíž týchto federácií, ktorých je len na Slovensku viac ako 10, úzko závisí od úspešnosti národných zväzov.  Každá z týchto federácií si musí pokladať za česť, ak ju organizácia ako SAST požiada o licenciu . Vzájomná symbióza môže viesť len ku prospechu všetkých zúčastnených subjektov. Svetové federácie si tieto organizácie musia hýčkať , stáť a bojovať o nich a vytvárať im čo možno najlepšie podmienky. Len v   tom prípade môžu  samé rásť.

V našej krajine sa mimo iných  prezentujú napr. tieto svetové federácie IPF, XPC, WUAP , WPC, WRPF, WEPF, GPA, IPO, IRP, GPC .

Ak sa opýtame aj skutočných odborníkov, len máloktorý bude vedieť, akým spôsobom sa odlišujú jedna od druhej. Rozdiely medzi nimi sú len minimálne a spočívajú zväčša len v niektorých detailoch pri technike prevedenia jednotlivých disciplín a podobne . Otázkou ostáva, prečo vzniká toľko svetových federácií a komu to prospieva . Silový trojboj je vždy len súbor troch cvikov , ktoré musí pretekár predviesť na šampionáte ktorejkoľvek svetovej organizácie.

Odpoveďou je štiepenie jednotlivých zväzov pri neukojených mocenských a ekonomických  ambíciách jednotlivých členov . Obrazne povedané, ak nemôžem byť prezidentom v materskej organizácii,  založím si vlastnú . Potom vyvolám nepokoje v národných zväzoch , ktoré pod vidinou sľúbených často nesplniteľných a nezrealizovateľných podmienok  opúšťajú svoje organizácie a pridávajú sa tu k tejto federácii, alebo k inej, čím oslabujú celé trojbojárske hnutie. Čerešničkou potom je organizovanie pretekov možno piatich , alebo viacerých federácií naraz na jednom mieste a jednom závode. Prečo? Kvôli čomu?

Národné zväzy preto majú zložitú úlohu.  Musia starostlivo zvážiť, ktorú svetovú organizáciu  pri svojom výbere preferovať a žiadať o licenciu . V našom prípade sa snažíme opierať najmä o  serióznosť a  rešpektovanie pravidiel a plnenie dohodnutých podmienok .

Tak, ako musí národný zväz zachovávať pravidlá svetovej federácie ,tak musí svetová federácia rešpektovať autonómiu národných zväzov pri uplatňovaní vlastných stanov a vlastných pravidiel vo svojom vnútri.

Federácia GPC absolútne nepochopila svoju základnú funkciu, ktorú sme uviedli vyššie v tomto článku. Na Slovensku hrubým spôsobom zasahovala do autonómie SAST s cieľom narušiť stabilitu a celistvosť SAST.  Účelom bolo vyvolať personálne zmeny na postoch demokraticky zvoleného vedenia s cieľom obsadiť posty vlastnými ľuďmi, čo sa im nepodarilo.

Keďže to GPC na čele s Lee Marshallom nevyšlo, rozhodol sa, že licenciu „predá“ inému zoskupeniu. A to aj z dôvodu snahy SAST spolupracovať s ostatnými federáciami. Licencia GPC bola teda pridelená skupine, ktorá funguje bez vlastného mena a zatiaľ združuje len niekoľko bývalých nespokojných členov SAST.

V krátkosti sa pristavíme pri týchto osobách . Všetko sú to bývalí elitní športovci SAST ako napr. Júlia Popa (Kostúrová),  Peter Mihály , alebo zakladateľ SAST Ján Matej.

Júlii Kostúrovej a Dagmar Liptákovej bolo doživotne zakázané členstvo v SAST na základe návrhu vtedajšieho prezidenta SAST Jána Mateja za šírenie zlého mena SAST – SAST mal vtedy licenciu GPC, čo znamená, že Júlia Kostúrová robila a šírila zlé meno aj organizácii GPC. Viacerým členom sa rozhodnutie Jána Mateja nepáčilo   a považovali ho za príliš radikálne a tvrdé, ale demokraticky bolo odhlasované a preto platí dodnes.

Peter Mihály  po krátkom čase , keď SAST vlastnil aj licenciu WPC urobil komplot na vlastnú organizáciu SAST a presvedčil funkcionárov svet. organizácie WPC , aby mu pridelili licenciu WPC, čo sa mu aj podarilo. S časťou členskej základne potom založil WPC Slovakia . Týmto počinom sa stal najmä pre prezidenta Jána Mateja nezmierniteľným sokom a personou non grata pre SAST. Treba povedať , že z neho sa stal najaktívnejší zberateľ svetových licencií , ktorých má asi 5 alebo 6.  Asi by ich ani sám nevedel vymenovať.

Ján Matej vykonal najmä na funkcionárskom poli nesmierne množstvo skvelo  odvedenej práce. Dá sa povedať, že prudký rozvoj silového trojboja na Slovensku je najmä jeho zásluhou . Schopný organizátor , ktorý prišiel z absolútne nepríbuzného odvetvia (futbal) , to zo začiatku robil najmä pre synov, z ktorých sa stali vynikajúci pretekári svetového mena. Neskôr si silový trojboj zamiloval ako pretekár aj sám . Postupne však pod tlakom rastúceho veku zisťoval , že na všetko nestačí a tak sa funkcie vzdal a navrhol nového predsedu Ľ. Velgosa ,  ktorý bol na základe volieb na konferencii SAST ustanovený do funkcie. Jeho nástup však sprevádzalo viacero nejasností pri odovzdávaní agendy najmä v ekonomickej oblasti , ktoré museli byť vyjasnené , aby neskôr nedošlo k možným problémom v daňovej a majetkovej oblasti . Keďže Ján Matej ani napriek niekoľkým výzvam nedokázal uspokojivo vyriešiť tieto interné záležitosti, bolo mu do doby vysvetlenia celej kauzy pozastavené členstvo v SAST. To znamená, že sa nemohol podieľať na fungovaní organizácie , reprezentovať ju navonok , zastupovať  pri organizovaní súťaží , nemohol sa zúčastňovať na pretekoch ako pretekár , alebo uplatňovať rozhodcovský mandát. Opakujeme , len do doby vyriešenia celej kauzy na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Svidník. Dĺžku pozastavenia členstva mohol účinne ovplyvniť aj sám pri predložení požadovaných dokladov.

Ďalšou zaujímavou postavou je Ján Orosz , ktorý bol najprv členom SAST a teda aj GPC , potom krátko WPC , aby sa k SAST pridal znova len na 1 rok . Teraz SAST znova opúšťa. Zrejme to bolo len kvôli tomu, aby pri predvedení národného preteku za veľkej finančnej podpory SAST, získal nomináciu na usporiadanie svetového šampionátu GPC.

Títo štyria bývalí aktívni členovia SAST, ktorí ani zďaleka nereprezentovali a nepropagovali  federáciu GPC , presvedčili Lee Marsalla , aby im pridelil licenciu GPC .

Prezident svetovej federácie GPC Lee Marshall musel zachovať tvár a oznámiť SAST ,že  prideľuje licenciu tejto nesúrodej štvorici , ktorá si doteraz nevedela prísť na meno , ale na základe mocenských a najmä ekonomických ambícií sa dala dokopy.  Na základe informácií tejto štvorky napísal list prezidentovi SAST , kde uviedol niekoľko vymyslených poloprávd , ktoré by si skutočný PREZIDENT okamžite overil na mieste. Okamžite mal kontaktovať prezidenta SAST ako legitímneho zástupcu GPC na Slovensku , aby mu podal vysvetlenie k prednesením sťažnostiam . Lee Marshall to však neurobil . Bol vopred rozhodnutý .

Čo sa týka dôvodov pre ilustráciu, uveďme len jeden , ktorý ak by nebol komický, tak by bol tragický. Lee Marshall vytýkal v e-maili SAST , že propaguje iné zväzy tým, že sa zúčastňuje na pretekoch inej federácie (WUAP).  SAST mala dohodu s AWPC , ktorá vlastní licenciu WUAP o organizovaní spoločných pretekov týchto subjektov v rámci Slovenska. Spoločné majstrovstvá sa konali po dlhých úvahách. Ich  cieľom bolo zvýšiť konkurenciu medzi pretekármi a znížiť finančnú náročnosť na jednotlivé preteky.

Na tejto pripomienke je zábavné to , že Lee Marshall do svojho stredu inštaloval človeka , ktorý vlastní viacero licencií svetových organizácií  a teraz bude usporadúvať preteky týchto asi 5 či 6 federácií. Sme zvedaví, ako Peter Mihály ako člen výboru GPC zabezpečí propagáciu iba organizácie GPC  na súťaži, ktorú zastrešujú tieto organizácie.

„Demokratickosť“ prezidenta GPC sa dá ilustrovať  na príklade technického člena rady GPC p. McNamaru , ktorého vyhodil z jeho postu a pri legitímnej otázke na schôdzi AGM, prečo tak urobil a čo ho k tomu viedlo , reagoval len suchým „ no comment“.  

SAST-u bola pridelená licencia federácie XPC, s ktorou už spolupracuje 1 rok. Snažíme sa pre našich členov vybrať len to, čo je vo svetovom silovom trojboji najlepšie . Budeme svojich členov podporovať a vytvárať im minimálne také podmienky, na ktoré už boli zvyknutí.  Nenecháme sa zatiahnuť do súbojov neúspešných funkcionárov, ktorí to s naším športom nemyslia dobre a na ktorých invektívy odmietame odpovedať. Konáme tak len na základe prospechu vlastných členov , ktorí sú zbytočne zaťahovaní ,znepokojovaní a vystresovaní zo situácie , ktorá nie je pre SAST žiadnym problémom .

 

                                                                                                                                                          Výbor SAST