Oznámujeme pretekárom klubov ktoré nie sú riadnymi členmi SAST (Lučenec, Giraltovce, Zemné), že ak majú záujem môžu požiadať tak ako to bolo oznámené uvedeným klubom listom zo dňa 20.1.2013 o individuálne členstvo.

V žiadosti je treba uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, bydlisko, email a tel.kontakt.

Takto vyplnenú žiadosť je treba zaslať na sekretariát SAST mailom matej@powerliftingslovakia.com do15. marca 2013. Po potvrdení individuálneho členstva SAST, je žiadateľ povinný zaplatiť na účet SAST č.ú. 4010052451/7500 členský poplatok 15 €.

Pretekári s individuálnym členstvom môžu byť tak ako riadni členovia nominovní na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Podmienkou je však ich účasť na nominačných súťažiach, medzinárodných majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v silovom trojboji ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. až 7. apríla v Podivíne ČR a otvorených masjtrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke ktoré sa budú konať v Košiciach 27. až 28. apríla 2013.

Podmienkou je tiež na týchto nominačných súťažiach splniť výkonostný limit C.

Vzhľadom nato, že prihlášku na majstrovstvá Európy v Srbsku je treba uzatvoriť do 23. marca 2013, budú mať pretekári s individuálnym členstvom výnimku tj. bude im platiť výkonostný  limit splnený v roku 2012.

Účasť pretekárov s individuálnym členstvom na majstrovstvách Európy a sveta nebude SAST dotovať.

 Výkonný výbor SAST