V mestskej športovej hale, Rybníková 576/15 v Trnave sa v dňoch 29.-30. apríla 2017 uskutočnia Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v tlaku na lavičke. Organizátorom spoločných majstrovstiev je AWPC Slovakia. Jednotlivé kluby SAST zašlú prihlášku emailom powerliftingslovakia@gmail.com alebo tel. 0903 532 138 v termíne do 16.3.2017.

Propozície

Spolupráca Open federácií na Slovensku a v Čechách pokračuje aj v roku 2017.

Šampionát organizuje AWPC – Slovakia podľa pravidiel WUAP

Participovat na účasti budú SAST a FČST.

Šampionát bude zároveň nominačným pretekom pre členov SAST a FČST na ME a Msveta 2017 GPC.
Termín súťaže:

29. – 30. apríl 2017 (sobota, nedeľa)

Mestská športová hala – Trnava

Rybníková 576/15, 91701 Trnava

V prípade, že se prihlásí viac ako 220 súťažiacich, súťaž začne už v piatok – 28. 4. 2017 v poobedňajších hodinách

 

Usporiadateľ: 

AWPC – Slovakia
Riaditeľ súťaže: 

Ing. Rudolf Siska

kontakt: rudo.siska@gmail.com,

tel. 00421 903 651672

 

Prihlášky:

Termín uzávierky prihlášok:  20.3.2017

Prihlášky podliehajú schváleniu organizátorom a odoslanie prihlášky nezaručuje automaticky účasť na šampionáte.

Pretekár, ktorý sa bude nachádzať v aktualizovanej nominácii bude mať zaručenú účasť na šampionáte.

Prihláška bude akceptovaná až na základe zaplateného štartovného!

 

Prihlášky pretekárov AWPC – Slovakia je potrebné zaslať cez web aplikáciu – ONLINE PRIHLÁŠKA

Neregistrovaní pretekári zo Slovenska sa musia prihlásiť cez web aplikáciu ONLINE PRIHLÁŠKA (pri informácii o klube bude uvedené len mesto, alebo obec v ktorej má pretekár trvalé bydlisko)

 

Prihlášky členov SAST zašle vedenie SAST najneskôr do 20.03.2017 mailom organizátorovi.

Prihlášky členov FČST zašle vedenie FČST najneskôr do 20.03.2017 mailom organizátorovi.

Na súťaži sa môžu zúčastniť z Českej republiky len členovia FČST, prípadne pretekári, ktorí zaslú prihlášku cez FČST.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný pretekári z ČR, ktorí však musia prihlášku organizátorovi poslať poslať cez zástupcu FČST.

V prípade dohody s WUAP – CZ (jedná sa o participácii) bude možnosť rozšírená aj na členov WUAP – CZ.

 

Prihlásenie a zaplatenie po  termíne uzávierky prihlášok /21.03. – 10.04./

– je možné len so súhlasom organizátora a štartovné bude zvýšené o 10 EUR, splatné v termíne do 10.04.2017

 

Výška štartovného:

• 20 EUR pre štart v jednej kategórií /RAW alebo EQ/ – kategórie Open a Masters

• 15 EUR pre štart v jednej kategórií /RAW alebo EQ/ – kategórie Dorast a Junior

• 30 EUR pre štart vo dvoch kategóriách /RAW a EQ/ – kategórie Open a Masters

• 23 EUR pre štart vo dvoch kategóriách /RAW a EQ/ – kategórie Dorast a Junior

 

V prípade, že sa pretekár rozhodne pre 3 a viac štartov (napríklad: M40-44 RAW, M40-44 EQ, Open RAW) zaplatí štartovné maximálne za 2 štarty.

Podľa pravidiel WUAP musí pretekár absolvovať v každej kategórii, do ktorej sa prihlásil a chce byť klasifikovaný minimálne jeden planý pokus.

 

Úhrada štartovného:

Prevodom alebo vkladom na účet organizátora.

Banka/ Bank: Prima Banka Slovensko a.s., Trnava

Č.účtu/ Bank accound: 1502903001/5600

BIC/SWIFT CODE: KOMASK2X

IBAN CODE: SK46 5600 0000 0015 0290 3001

 

Variabilný symbol: 2930042017

Do správy prijímateľa: Meno a priezvisko pretekára, v prípade platenia za viac pretekárov klubu, informácia o názve klubu a počte pretekárov.

 

Vyhodnotenie:

Vyhodnoceie bude probiehať podľa pravidel silového trojboje WUAP (AWPC – Slovakia)

a) Jednotlivci váhové kategórie: podle pravidel WUAP

Muži: 56 kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, 140 kg, + 140 kg

Ženy: 44 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, + 90 kg

b) Jednotlivci vekové kategorie:

T16-17, T18-19, Juniori (20-23), Open , Submaster (35-39), M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, M60-64, M65-69, M70-74, M75-79, M+80

Podľa pravidiel WUAP sa súťaže môže zúčastniť pretár, ktorý najneskôr v deň preteku dosiahol vek 16 rokov.

Vzhľadom na to, že na súťaži participujú aj národné zväzy registrované vo svetovej federácii GPC, budú kategórie T13-15 otvorené len pre členov SAST a FČST

Absolútne poradie vekových kategórií bez rozdielu vah:

a.) Dorast + Junior : Prepočet podľa váhového koeficientu Reshel

b.) Masters : Prepočet podľa váhového a vekového koeficientu McCullough

c.) Open : Prepočet podľa váhového koeficientu Reshel

d.) Ženy : Prepočet podľa váhového koeficientu Reshel

 

Ceny:

Každý pretekár, ktorý bude klasifikovaný dostane Diplom a medailu v rámci hodnotenia kategórií.

V rámci hodnotenia absolútneho poradia dostanú prvý traja najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách poháre a vecné ceny.